CleantechWatch

Værdier

Værdier

På Watch Medier arbejder vi hver eneste dag på at levere kritisk, fair og uafhængig erhvervsjournalistik med fokus på substansen - skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om.

 

På redaktionen arbejder vi blandt andet med følgende retningslinjer:

 • Vi er uafhængige, kritiske og fair.
 • Vi går kritisk til vores kilder, uanset hvem de er og hvor de arbejder.
 • Vi går altid efter substansen i en historie – uanset om den rydder forsiden eller ej.
 • Vi skriver i et sobert sprog og undlader insinuerende tillægsord, svulstige metaforer og rubrikker, der ikke underbygges i teksten.
 • Vi bruger ikke eksperter som sandhedsvidner og vi udfordrer dem, som vi udfordrer andre kilder.
 • Vi giver hovedpersonerne mulighed for at komme til orde og forklare deres sag.
 • Vi vurderer altid værdien og substansen af andre mediers historier, inden vi viderebringer dem.
 • Vi overholder altid de aftaler, vi har indgået med kilder.
 • Vi tager detaljerne i en historie seriøst.

 

Watch Mediers retningslinjer for gennemsyn af citater:

 • Udtaler man sig til en journalist, må man som udgangspunkt forvente at blive citeret for det, man siger, med mindre andet er aftalt. Det gælder også på Watch Medier. Journalisten kan vælge at oplyse kilden om, at samtalen er til citat, men det er ikke nødvendigt for at kunne citere fra samtalen.
 • Journalisten er forpligtet til at tage særligt hensyn til kilder, der ikke er vant til at omgås medierne og udtaler sig som privatpersoner.
 • Kilder, der udtaler sig til citat til en journalist på Watch Medier, har ikke krav på at få deres citater til gennemsyn inden publicering, men det kan aftales med journalisten forud for interviewet.
 • Journalister på Watch Medier kan vælge at sende citater til gennemsyn for faktuelle fejl og misforståelser, hvis der træffes aftale om dette. Der er i dette tilfælde ikke tale om en citatgodkendelse, da kilden jf. ovenstående må forvente at blive citeret for det, som vedkommende har sagt.
 • Redigeringsretten ligger altid hos journalisten.
 • Ved citatgennemsyn opstilles altid en deadline fra journalistens side. Hvornår deadline er, afgøres af journalisten under hensyntagen til journalistens egen deadline, artiklens aktualitet og karakter. Overholder kilden ikke den aftalte deadline, publiceres artiklen som planlagt.
 • Citatgennemsyn omfatter som udgangspunkt udelukkende citater. Ikke brødtekst, rubrik, underrubrik etc.
 • Citatgennemsyn kan være et tilbud til kilden, der er citeret. Ikke til PR-medarbejder, spindoktor, formand eller andre med interesse i artiklen.

 

Alle tvivlsspørgsmål kan rettes til ansvarshavende chefredaktør for Watch Medier, Anders Heering, ah@watchmedier.dk.

 

 

Watch Medier’s guidelines for review of quotes:

 • If you speak to a reporter, you may expect to be quoted for what you say, unless you have agreed otherwise with the reporter. This also applies at Watch Medier. The reporter may choose to inform the source that the conversation will be quoted, but it is not mandatory to be able to quote the conversation.
 • The reporter is obliged to take extra care when speaking with sources who are not used to interacting with the media and speaking as private individuals.
 • Sources speaking on the record to a reporter at Watch Medier are not entitled to review their quotes before publishing.
 • Reporters at Watch Medier may choose to send quotes for review for factual errors or misunderstandings, if the parties agree to do so. However this is not an opportunity to approve quotes, and the source, as referred to above, can expect to be quoted for what they have said.
 • The editorial discretion always lies with the reporter.
 • When sources review quotes the reporter always set a deadline. The reporter set the deadline considering his/her own deadline, the article’s news value and nature of the content. If the source does not meet the deadline, the article will be published as planned.
 • Quote reviews are – as a general rule – exclusively quotes. They do not include body text, headline, sub-headline, etc.
 • Quote reviews can be offered to the source who is being quoted. This does not extend to PR personnel, board members or other parties with an interest in the article.

 

All questions can be addressed to Anders Heering, Editor-In-Chief for Watch Medier, at ah@watchmedier.dk.

 

 

Watch Mediers regler for ansattes aktieinvesteringer:

 • En journalist på Watch Medier må ikke investere aktivt på børsen i danske enkeltaktier. Hertil kommer, at der er forbud mod aktiv investeringspleje af danske enkeltaktier i pensionsdepot. Journalisten skal i tilfælde af fællesøkonomi i husholdningen oplyse om ægtefællens/den samboende kærestes besiddelse af enkeltaktier til Watch Mediers redaktionelle ledelse.
 • Kommende medarbejdere, der ejer og selv direkte eller indirekte forvalter aktier i danske virksomheder, vil ikke blive pålagt at sælge disse, men skal orientere ledelsen om aktiebesiddelsen og eventuelt salg af aktierne – og må efter ansættelsen i sagens natur ikke investere yderligere i papirer i henhold til de retningslinjer, som er nævnt ovenfor. En journalist på Watch Medier må ikke skrive om en dansk virksomhed, som den pågældende eller dennes ægtefælle/kæreste med fælles økonomi ejer personligt aktivt forvaltede enkeltaktier i.
 • For internationale aktier gælder de samme regler som for de danske – dog blot for aktier inden for journalistens eget stofområde.
 • Deltager en journalist i Watch Medier i aktiespil, må denne ikke aktivt vælge aktier inden for eget stofområde.
 • Konkrete tvivlsspørgsmål og gråzoner drøftes med og afgøres af redaktør eller chefredaktør.